A stále naplno

Rozbehnuté investičné akcie sú v plnom prúde. Ulica Školská v Horných Kočkovciach je dokončená a prebiehajú len posledné úpravy a jej čistenie. Predmetom rekonštrukcie bola 250 metrov dlhá komunikácia a doplnených bolo päť uličných vpustí, ktoré ústia do novovybudovaných vsakov, vyústených do priepustného podložia. Pokračujú práce na výstavbe ďalšej etapy kolumbária na hlavnom cintoríne, kde predpokladáme ukončenie  prác do 15. októbra. Keďže máme už právoplatné stavebné povolenie na rekonštrukciu vnútrobloku Ferka Urbánka, bolo zahájené verejné obstarávanie na dodávateľa prác. Ukončené verejné obstarávanie bolo na dodávateľa prác na odvodnení prístupových komunikácií ku garážam na Gorazdovej ulici, kde predpokladáme začiatok realizácie koncom budúceho týždňa. V najbližších dňoch začnú práce na budovaní ďalších štyroch stojísk pre polopodzemné kontajnery v meste. Pokračujeme aj v opravách ciest a chodníkov v meste a mestských častiach, pričom opravy už prebehli na Ul. Športovcov, 1. mája, Pribinova, Svätoplukova, a v mestských častiach Ihrište, Hoštiná, Nové Nosice. Nasledujúce dni sa budú opravy realizovať na Okružnej ulici, Za cintorínom a na chodníkoch na Ul. Požiarna 1638 a 1637, ale aj na Hoštínskej ulici.

Minulý týždeň mesto organizovalo aj v súvislosti s oslavami Dní mesta viacero podujatí. Zapojili sme sa ako mesto do organizácie odberu krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby SR, a do budovy Divadla Púchov prišlo naozaj veľa darcov ochotných pomôcť iným, tým najvzácnejším. Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili a darovali kus seba na záchranu života iných. Do ďalšieho obdobia pripravujeme v spolupráci so Slovenským Červeným krížom rôzne formy pomoci, úľavy a ocenenia pre darcov krvi.

V utorok som bola súčasťou slávnosti – promócie Fakulty priemyselných technológií v Púchove, Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, na ktorej si absolventi bakalárskeho, inžinierskeho i doktorandského štúdia prevzali svoje diplomy. Bolo mi cťou a potešením byť súčasťou ich veľkého dňa. Ešte raz blahoželám absolventom, ich rodičom a blízkym, a prajem veľa zdravia a úspechov v ďalšej etape života .

“Od synagógy ku kostolu”, to bol názov piatkového nultého ročníka ekumenického projektu, ktorého hlavnou myšlienkou je spájať v dialógoch rôzne vyznania a zároveň si pripomenúť Deň obetí holokaustu a rasového násilia.  Účastníci vyštartovali na bicykloch od synagógy v Trenčíne, s cieľovou destináciou Farský kostol Všetkých svätých Púchov, kde som privítala účastníkov tohto projektu a zároveň sme sa dohodli na ďalšej spolupráci, ktorá by mohla viesť k  vytvoreniu nového pomníka či obnove židovského cintorína.

SRDCE pre ZPOZ – krásne podujatie, ktoré sme v meste usporiadali po prvýkrát, aby sme si pripomenuli význam ZPOZ-u (Zboru pre občianske záležitosti) pre život občanov v meste i v okolitých obciach. Všetky významné udalosti v meste či obci (sobáše, pohreby, vítanie detí, oceňovanie maturantov, jubilantov, udeľovanie vyznamenaní osobnostiam mesta či obce, jubilejné sobáše, a i.), sa konajú pod záštitou ZPOZ-u, ktorý dáva celej slávnosti špeciálnu noblesu a krásu. Oceňovali sme členov ZPOZ-u v meste i obciach, účinkujúcich, obradárov, poslancov i ostatných, ktorí prispievajú ku kráse a dôstojnosti samotného aktu obradu. Ďakujem všetkým, ktorí si prišli osobne prevziať ocenenie a blahoželám všetkým oceneným. Ďakujem za spoluprácu „Zpozárom“, zamestnancom matriky,  účinkujúcim pri tejto významnej činnosti, ktorá pomáha občanom zvládnuť nielen tie najkrajšie, ale aj najťažšie životné okamihy.

Oslavy Dní mesta prebiehali v piatok od skorého rána. Začali sa oceňovaním Srdce za ZPOZ, poobede pokračovali oceňovaním úspešných reprezentantov mesta  a skvelým kultúrnym programom, ktorí predviedla ZUŠ v Púchove, CVČ, silák Apolonso, speváčka Andy Loužecká a rocková kapela INEKAFE. Blahoželám oceneným, ďakujem kolegom z mestského úradu a Púchovskej kultúre, s.r.o. za spoluprácu, účinkujúcim za krásny program a všetkým Vám, ktorí ste prišli na pešiu zónu, za vytvorenie skvelej atmosféry.

„Keď nemôžeš, tak pridaj.“  Viete, komu patrí toto nadčasové motto? Tomu, kto to nikdy nevzdal a na úkor mnohých životných radostí to dotiahol veľmi ďaleko. Pretože chcel. Pretože mal pevnú vôľu, silného ducha. Pretože neskôr mal podporu najbližších. Olympionik Emil Zátopek. Požičala som si na úvod svojho príhovoru v rámci sobotného slávnostného večera jeho slová. A to z toho dôvodu, že v tak krátkej vete je toho obsiahnutého príliš veľa. Kto vydrží, dočká sa… Nikdy to nevzdávaj… A veľa iných interpretácií spomínaného hesla, ktoré by nás malo hnať vpred, keďže jeho autor je nám toho exemplárnym príkladom. O čom to vlastne hovorím? Sobotný večer totiž patril Osobnostiam športu mesta Púchov. Pilotný projekt, ktorého cieľom bolo, pri príležitosti viacerých jubileí, ktoré oslavovali naše kluby v MŠK Púchov, s.r.o.,  odovzdať ocenenia  športovcom, trénerom, manažérom, ale aj podporovateľom športu v našom meste, ktorí prispeli k rozvoju športu i k vybudovaniu a rozšíreniu športovísk v meste. Bolo mi cťou sa stretnúť so vzácnymi osobnosťami a poďakovať sa za dlhoročnú prácu pre mesto v oblasti športu. Určite sme neocenili všetkých, ale na prvýkrát sa to ani nedá. Každopádne verím, že sa podarí zorganizovať aj ďalší ročník, aby mesto mohlo vyzdvihnúť úspechy a zásluhy aj ďalších športovcov v iných  disciplínach, a podporovateľov a sponzorov športu v meste. Viac o tomto podujatí sa dozviete v budúcom vydaní Púchovských novín a na webe mesta. Ďakujem konateľovi MŠK Púchov, s.r.o., Štefanovi Ondričkovi, viceprimátorovi Lukášovi Ranikovi, kolegyniam z MsÚ a Púchovskej kultúry, s.r.o. za skvelú organizáciu. Kultúrny program bol nádhernou prehliadkou toho najkrajšieho, čo v meste máme: skvelý spevácky zbor HARMONY, žiaci ZUŠ v Púchove, Ľudová hudba Váh a Folklórny súbor Váh a Andy Loužecká.  Ďakujem Vám za nádherný zážitok, ktorým ste umocnili celkové emócie zo slávnostného večera.

Sobotné dopoludnie patrilo hasičom. Na Starostovskej hasičskej  súťaži v Horovciach sa zúčastnili DHZ Hoštiná i DHZ Ihrište, za ktoré družstvá bojoval aj poslanec MsZ Ivan Kubiš. Ja som mala na starosti “kôš” za DHZ Ihrište, a v tej zime to nebola žiadna sranda.  Ale dali sme to a skončili sme na 3. mieste. Blahoželám celému tímu z Ihrišť a Hoštinej, a ďakujem, že ma vzali medzi seba.

Počasie, ale i kalendár nám naznačuje, že je pred nami prvý jesenný deň a s ním spojená výrazná zmena klimatických podmienok, ktoré bývajú častejšie nepriaznivé než prívetivé. Je tu opäť čas trošku spomaliť, zakryť sa dekou a zahriať sa šálkou teplého čaju. Aj tu vyznie aktuálne jedna pekná myšlienka: „Sú dni, keď  musíte zo všetkých síl veslovať proti vetru… A potom sú tu iné, keď musíte vytiahnuť veslá do člna a nechať sa unášať prúdom.“

Čítala som, že zázraky sa dejú denne. Stačí vraj zmeniť svoje vnímanie toho, čo je zázrak a uvidíme ich okolo seba.  Prajem Vám teda úspešný týždeň plný zázrakov.