Práca primátorky mesta Púchov

Ako to vyzerá s plnením mojich predvolebných plánov?
Zrealizované85%
85%
V procese10%
10%
Nesplnené5%
5%
Investičné akcie

● Výstavba nových 52 nájomných bytov na Námestí slobody (budova SOV) podľa pripraveného projektu v roku 2018

● Výstavba parkovacieho domu podľa pripravenej vizualizácie z roku 2018

● Odkúpenie dvoch objektov na Kolonke od Trenčianskeho samosprávneho kraja pre výstavbu minimálne 30 nových bytov ako „štartovacie“ byty pre rodiny s deťmi, prípadne osamelých občanov

● Výstavba viac ako 200 nových parkovacích miest v meste

● Oprava cesty pred budovou divadla (Hoenningovo námestie)

● Obnova areálu púchovskej tržnice pre rozšírenie predaja zeleniny a ovocia

● Nákup nových veľkokapacitných autobusov s bezbariérovým prístupom a hlasovým značením zastávok

● Rekonštrukcia autobusovej stanice na železničnej stanici

● Vybudovanie chodníka v Nových Nosiciach

● Oprava poškodenej cesty do záhradkárskej oblasti nad Zábrehom

● Rekonštrukcie prístupov ku garážam na Gorazdovej ulici

● Vyriešenie infraštruktúry na Potôčkoch

● Vybudovanie prevádzky POŠTA 2 Púchov

● Investície do úsporných energetických projektov na plavárni a zimnom štadióne

Deti a mládež

● Rozšíriť ponuku detských denných letných táborov; pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín poskytnúť zľavy, aby aj deti z takýchto rodín mohli zažiť plnohodnotné prázdniny

● Príspevok pri narodení dieťaťa zvýšiť na 1000 eur na každé dieťa

● Vytvorenie mestských jaslí

● Spolupráca s mládežou – na úrovni možnosti ich zapojenia do verejného života – vytvorenie poradného orgánu primátorky zo zástupcov študentov stredných škôl v meste

● Vytvorenie nových voľnočasových priestorov pre deti a mládež – doterajšie priestory v CVČ resp. v SOV na Námestí slobody už nepostačujú pre súčasný dopyt… rekonštrukcia resp. prístavba súčasného objektu CVČ, príp. možnosť rekonštrukcie a nadstavby volejbalovej haly a tiež možnosť vrátiť sa k téme odkúpenia budovy pôvodného domu kultúry

● Zavedenie možnosti stravovať sa v školských zariadeniach a v materských školách aj pre deti s potravinovou intoleranciou

Šport

● Vybudovanie športovo-kultúrnej oddychovej zóny pri Váhu (od Športcentra smerom na Nimnicu) podľa pripraveného projektu z roku 2018, vrátane nového amfiteátra, do ktorého by sa presunuli z pešej zóny všetky kultúrne akcie (od Silvestra po folklórne slávnosti)

● Podpora nových druhov športu, nielen klasických a všeobecne známych – je dôležité, aby deti a mládež mali možnosť voľby

● Zabezpečiť, aby sa rodičia a tréneri mládežníckych družstiev mohli zapojiť do organizačného a ekonomického riadenia daného družstva

● Pokračovať vo výstavbe a obnove detských ihrísk v meste

● Celoročná prevádzka zimného štadióna

● Rekonštrukcia a zväčšenie kapacity sauny v objekte mestskej plavárne

● Zvýšiť finančnú podporu úspešných mládežníckych družstiev

● Revitalizácia a obnova tenisového areálu za kúpaliskom v spolupráci s Tenisovým klubom Púchov

Kultúra

● Otvorenie Púchovskej galérie, ktorú by využívali na predstavenie svojich prác aj deti zo základnej umeleckej školy

● Veľké koncertné podujatia pre mladých i staršiu generáciu v areáli MŠK

● Podpora prezentácie talentov, umelcov a výnimočných osobností (rekordérov) mesta na mestských podujatiach

Zníženie daní a poplatkov

● Zníženie poplatku za psa

● V prípade zvýšenia podielu separovaného odpadu, zníženie poplatku za komunálny odpad seniorom nad 65 rokov a postupne všetkým obyvateľom mesta

Sociálna oblasť

● Zvýšenie počtu opatrovateliek tak, aby bolo možné pokryť stúpajúci dopyt po tejto službe

● Zvýšenie platu pre opatrovateľky o 10 percent

● Vytvorenie, resp. zabezpečenie umiestnenia Centra právnej pomoci pre občanov Púchova aj s poskytovaním finančného poradenstva

● Ubytovanie a sociálna starostlivosť pre občanov Púchova bez domova

● Vo finančnej spolupráci s podnikateľskými subjektami v meste sa pokúsiť zabezpečiť zakúpenie magnetickej rezonancie pre Púchovčanov

● Prehodnotenie finančného ohodnotenia nepedagogických pracovníkov na školách a materských škôlkach

● Zakúpenie externých defibrilátorov a ich umiestnenie v nepretržitých prevádzkach hasičov a policajtov v Púchove

● Zabezpečiť, aby sa v spolupráci s príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny podarilo nájsť riešenie na pokrytie ponuky a dopytu po osobnej asistencii, ktorej skutočný účel je nesmierne dôležitý. Nájsť styčný bod, ktorý pomôže nielen osobným asistentom nájsť prácu, ale najmä osobám s ŤZP pomôže takúto osobu zabezpečiť

Seniori

● Vytvorenie Rady starších ako poradného orgánu primátorky s pravidelnými stretnutiami, čím bude priamo zabezpečený prenos požiadaviek seniorov, resp. príslušných seniorských organizácií

● Príspevok pre ľudí, ktorí chcú byť aktívni aj na dôchodku (zľavy na plaváreň, saunu, wellness…) a to či už v mestských alebo súkromných objektoch a prevádzkach

● Zriadenie pobočky alebo detašovaného pracoviska Univerzity tretieho veku nielen pre seniorov Púchova, ale pre všetkých, ktorí si chcú dopĺňať vzdelanie po celý život

● Obsahovo i časovo rozšíriť úspešnú akciu „Čaj pre seniorov“

Podnikatelia

● Postupné znižovanie dane z nehnuteľnosti za podnikateľské priestory

● Finančne podporovať podnikateľov, ktorí investujú do vzdelania svojich zamestnancov, vytvárajú sociálne programy a investujú do budúcich zamestnancov počas ich štúdia na školách a tým priamo i nepriamo zvyšujú a garantujú zamestnanosť našich občanov

● Vytvorenie Rady podnikateľov ako poradného orgánu primátorky

● Zváženie možnosti zníženia alebo až oslobodenia od dane z nehnuteľností verejne prístupné športoviská, prípadne verejné priestranstvá tak, ako to umožňuje zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad

Ochrana životného prostredia

● Všetci sa v súčasnosti viac alebo menej snažíme žiť ekologicky, pretože si uvedomujeme všetky ekologické hrozby pre svet. A tak sa snažíme aspoň separovať: plasty, sklo, papier. Stále je to však v našom meste veľmi malý podiel na vytvorenom odpade. Ak budeme separovať viac, zaplatíme menej za uloženie a likvidáciu komunálneho odpadu. Chcela by som, aby sme začali separovať použitý olej z domácností, biologický odpad a kovový odpad. Technické služby mesta vytvoria pre tento program podmienky pre uskladnenie a zber odpadu

● Pokračovať vo výsadbe drevín a zelene v meste v spolupráci s arboristami

● V maximálnej miere obmedziť kamiónovú prepravu v meste, presmerovaním na diaľničný privádzač

● Osadiť nové, jednoduché a prehľadné značenie výjazdov na diaľnicu na mestských križovatkách, aby sa návštevníci mesta dostali z mesta najkratšou trasou

Iné

● Otvorená samospráva – zabezpečiť maximálnu informovanosť z mestského úradu smerom k občanom; SMS notifikácie pre občanov o aktuálnom dianí v meste, kultúre a športe

● Deň otvorených dverí s primátorkou

● Zriadenie oficiálnej stránky mesta na Facebooku, ktorá bude odrážať život na úrade so všetkými novinkami a využitie sociálnej siete na šírenie informácií

● Postupné zavádzanie WIFI FREE zón v meste

● Na stránke mesta zabezpečiť rýchle prepojenie na príslušného poslanca a ulice, ktoré spadajú pod jeho pôsobnosť

● Zriadenie verejných WC

● Cvičisko a parky pre psov ako súčasť športovo-oddychovej zóny pri Váhu

● Zriadenie pobočky útulku pre opustených psov a mačiek

● Zavedenie participatívneho rozpočtu: sami občania rozhodnú hlasovaním o tom, aké projekty a aké združenia či organizácie získajú vyčlenený objem mestských peňazí

Urobili sme však nové veci mimo predvolebných plánov
 • Rekonštrukcia ZUŠ a vytvorenie nových priestorov pre ateliér a učebne spolu s obnovou verejného priestranstva
  Rekonštrukcia ZUŠ Púchov Rekonštrukcia ZUŠ Púchov
 • Amfiteáter na Ilonke
  Amfiteáter na Ilonke
 • Prístupový chodník cez Lesopark k Amfiteátru
  Prístupový chodník cez Lesopark k Amfiteátru
 • Atletický ovál športového areálu ZŠ Mládežnícka
  Atletický ovál športového areálu ZŠ Mládežnícka
 • Polopodzemné kontajnery vo viacerých častiach mesta
  Polopodzemné kontajnery vo viacerých častiach mesta Polopodzemné kontajnery vo viacerých častiach mesta
 • Nové futbalové ihrisko v Nosiciach a infraštruktúra a šatne
  Nové futbalové ihrisko v Nosiciach
 • nová zasadačka na mestskom úrade
  nová zasadačka na mestskom úrade
 • rekonštrukcia MŠ Lienka, vytvorenie novej triedy a obnova kuchyne MŠ Lienka
  rekonštrukcia MŠ Lienka
 • Obnova priestorov a zariadenia DK v Hoštinej
  Obnova priestorov a zariadenia DK v Hoštinej
 • Opravy, obnovy a rekonštrukcie ciest: Terézie Vansovej, Nosice, Novonosická, chodník Vieska, Nosice, chodník Športovcov, chodník Okružná,  Hoštínska ul., Štúrova, Okružná, Štefánikova, Svätoplukova, Školská, Nimnická cesta, Komenského …
  Opravy, obnovy a rekonštrukcie ciest
 • Opravy verejných priestranstiev pred cintorínmi v meste a mestských častiach, výmena kríža na hlavnom cintoríne
  Opravy verejných priestranstiev pred cintorínmi
 • Obnova verejného priestranstva pred ZUŠ – zrušenie bilboardového plotu a úprava celého priestoru
  Obnova verejného priestranstva pred ZUŠ
 • Obnova a rekonštrukcia domu smútku a okolia cintorína v Horných Kočkovciach
  Obnova a rekonštrukcia domu smútku a okolia cintorína v Horných Kočkovciach
 • Nová veža, a obnova objektu a celého okolia verejného priestranstva objektu Hasičskej stanice, resp. výboru miestnej časti Horné Kočkovce
  Nová veža, a obnova objektu a celého okolia verejného priestranstva objektu Hasičskej stanice Nová veža, a obnova objektu a celého okolia verejného priestranstva objektu Hasičskej stanice
 • Oplotenie cintorínu  Hrabovka
  Oplotenie cintorínu Hrabovka
 • Nové autobusové prístrešky
  Nové autobusové prístrešky Nové autobusové prístrešky
 • Nové detské ihriská
  Nové detské ihriská Nové detské ihriská
 • Balíčky pre prváčikov ako pomoc rodinám pre začiatok školského roka
  Balíčky pre prváčikov ako pomoc rodinám pre začiatok školského roka
 • Sociálny taxík
  Sociálny taxík
 • Bezplatná Mestská autobusová doprava
 • Podpora z transparentného účtu mesta pre občanov zasiahnutých pandémiou, vojnovým konfliktom či inou mimoriadnou situáciou
 • Oslobodenie od dane na stavby určené na sociálne účely
 • Zníženie dane z nehnuteľnosti na stavby a zariadenia určené na šport –
 • Zníženie dane z nehnuteľnosti na stavby určené ako zdravotnícke zariadenia
 • Budovanie lesoparku, pamäť lesa a pripravené ďalšie prvky
  Budovanie lesoparku
 • Kolumbárium – vytvorené nové miesta pre urny na hlavnom cintoríne
  Kolumbárium – vytvorené nové miesta pre urny na hlavnom cintoríne
 • Sanácia svahu a oprava cesty v časti Keblie
  Sanácia svahu a oprava cesty v časti Keblie
 • Nové záhony – rozkvitnuté mesto, úprava kruhových objazdov
  Nové záhony – rozkvitnuté mesto, úprava kruhových objazdov Nové záhony – rozkvitnuté mesto, úprava kruhových objazdov
 • Zariadenia na monitorovanie ovzdušia
 • Zakúpenie bicyklov pre MsP – cyklo hliadky
  Zakúpenie bicyklov pre MsP - cyklo hliadky
 • Rozšírenie kamerového systému a komunikačnej siete v meste
 • Podpora HASIČOM – DHZ
 • PU – úprava hasičskej zbrojnice, nová strecha, dodanie techniky ( výpožička z MV SR)
  úprava hasičskej zbrojnice, nová strecha , dodanie techniky úprava hasičskej zbrojnice, nová strecha, dodanie technikyúprava hasičskej zbrojnice, nová strecha, dodanie techniky
 • Nosice – nové ihrisko
 • Ihrište – garáž pre auto + auto, nová strojová mašina pre DHZ Ihrište
  Ihrište – garáž pre auto + auto, nová strojová mašina pre DHZ Ihrište Ihrište – garáž pre auto + auto, nová strojová mašina pre DHZ Ihrište
 • Hoština – podpora na súťažiach a oprava strojovej mašiny
 • Skrášlenie Europarku o nové prvky a detské ihrisko
  Skrášlenie Europarku o nové prvky a detské ihrisko
Činnosť obchodných spoločností:
 • Podnik technických služieb mesta s.r.o. : nákup novej techniky a vozidiel – nákup vozidla Iveco Daily na zvoz KO s lisovacou nadstavbou, na práce v zeleni zakúpená nová Kubota, obstaranie nového vozidla MAN s rotačným systémom lisovania odpadu na zber KO, nové vozidlo FUSO Canter, do zelene zakúpená nová kosačka Kubota , pre zimnú údržbu zakúpený valčekový sypač za malotraktor,  nový malotraktor s prednou šípovou  radlicou, mulčovačom a zadným sypačom, nový hákovy nosič kontajnerov Mercedes s hydraulickou rukou na vývoz separovaného odpadu, nová separačná linka, obnova separačnej haly, zabezpečenie výmeny svietidiel na verejnom osvetlení v meste za úsporné žiarivky

 

 • Mestský Športový klub, s.r.o.  – zakúpila sa nová rolba, výmena žiaroviek na zimnom štadióne, crossfitový prvok v areáli ZŠ, tenisová klubovňa, nová šatňa na zimnom štadióne, rekonštrukcia mládežníckych a mužských šatní, úprava futbalového štadióna podľa smernice SFZ k účinkovaniu v II.futbalovej ligy, nákup kosačky v areáli v Nosiciach, nové chodníky na otvorenom bazéne
 • Mestský bytový podnik, a.s. – Zabezpečenie zníženia určenej ceny tepla za roky 2018 – 2021 a vystavené dobropisy pre všetkých odberateľov tepla v celkovej sume cca 802 000 € vrátane DPH nasledovne:

  • Rok 2018 – 122 400
  • Rok 2019 – 117 461
  • Rok 2020 – 426 290 – vyradenie z registra emisných kvót
  • Rok 2021 – 135 785

  Prebehla výmena 41 kusov kompaktných odovzdávacích staníc tepla

  Realizácia investičnej akcie „Inštalácia plynového kotla (ďalej len PK) pre letnú prevádzku v centrálnej kotolni Sedlište, Púchov“.

  Ekvitermická regulácia vykurovacieho média pre vetvu „MESTO“, centrálne odplynenie a odkalenie obehovej – vykurovacej vody v plynovej kotolni Sedlište v meste Púchov.

  Rozšírenie Teplovodného rozvodu pre lokalitu „Dlhé Lúky“ Púchov.

  Vybudovanie teplovodná prípojka a Kompaktné odovzdávacie stanice tepla (ďalej len KOST), pre bytové domy Pod Zábrehom Púchov 2.0 a Púchovské byty.

  Vybudovanie teplovodných prípojok, montáže KOST, napojenia do sústavy centrálneho zásobovania teplom a spustenie dodávky tepla do novo postavených objektov v meste Púchov:

  • Dlhé Lúky 6000, 6001, 6002, 6003, 6004 a 6005 = spolu 6 kusov
  • Rubicon C – Dvory 1525
  • Materská škola Sv.Margity
  • Rezidencia Mládežnícka 1433

  Kompletná modernizácia centrálneho zberu dát. Modernizácia pozostávala z montáže hardvérových komponentov na jednotlivých KOST a ich napojenia do centrálneho dispečerského systému za účelom optimalizácie riadenia dodávky tepla, monitorovania chodu a prevádzky KOST. Momentálne sú v centrálnom dispečerskom systéme napojené údaje zo všetkých KOST.

  Vybudovanie lokálneho zdroja na výrobu elektrickej energie pre vlastnú spotrebu elektriny v areáli spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Púchov.

  Zrealizovanie technických úprav na kotolni Sedlište na základe ktorých bola spoločnosť dňa 30.06.2020 vyradená z centrálneho registra emisných povoleniek EU Emissions Trading System (EU ETS), a prestala byť povinná nakupovať emisné povolenky na burze. Emisné povolenky boli súčasťou ceny tepla, ktoré následne uhrádzali v platbách za teplo občania mesta Púchov. Zníženie nákladov sa prvýkrát prejavilo vo zvýšenej vratke vo forme dobropisu za rok 2020 pre všetkých odberateľov tepla a následne znížení ceny tepla o 15% na rok 2021. Pri dnešných cenách emisných povoleniek predstavuje ročnú úsporu nákladov vo výške minimálne 700 000 € vrátane DPH.

 • Púchov servis, s.r.o.  – si vybudovali značku ako spoľahlivá správcovská spoločnosť a rozšírili počet spravovaných bytov, rozšírili pôsobenie aj mimo Púchov, rovnako aj ostatné činnosti.
 • Autobusová doprava Púchov, a.s.  – nové autobusy, bezplatná doprava

 • Púchovská kultúra s,r.o.  – Klimatizácia vo veľkej sále a kinosále napájaná z OZE (obnoviteľný zdroj energie) v Divadle Púchov, Žalúzie vo vestibule Divadla, Reorganizácia EPS (Elektronický protipožiarny systém) a strážnej služby v Divadle- (šetrenie mzdových prostriedkov), Inštalácia alarmu v Divadle, Nové kino-plátno do veľkej sály Divadla a do pripravovaného Amfiteátra Ilonka, Nový laserový projektor vo veľkej sále Divadla, Rozpracovaný je IROP projekt ( viac ako 200 000€ ) na nákup a výmenu nového LED svetelného parku vo veľkej sále Divadla Púchov, klimatizácie do vestibulu, nákup hudobných nástrojov pre FS, nákup nového klavíra a čistiacej techniky do Divadla…

Všetky tieto spoločnosti  vykazujú kladný hospodársky výsledok, napriek mimoriadne ťažkej, ekonomickej a spoločenskej situácii  dobre hospodária.

Obnovy sa dočkali aj základné a materské školy.

KORONAKRÍZA

pomoc  pre občanov – od začiatku vypuknutia pandémie roznášanie ochranných pomôcok, rúška, nosenie nákupov, informovanie o opatreniach, zabezpečenie testovania, očkovania  a tiež pomoc podnikateľom – zľava na nájomnom a oslobodenie od poplatkov za terasy,

Hospodárske úspechy:
 • Znižovanie zadĺženosti z takmer 60 % na 20 %
 • Hospodárenie s prebytkom – šetrili sme a vykazovali vysoký kladný hospodársky výsledok
 • Externé zdroje, ktoré sa nám podarilo získať najmä z európskych fondov, dotácií a nenávratných príspevkov cez zapojenie sa do rôznych výziev a projektov a to v celkovej výške cca 5,7 mil. €.
 • Nadobudnutie vlastníctva k VO – vysporiadanie záväzkov so spol. FINMOS, ukončenie nevýhodnej zmluvy
 • Nadobudnutie vlastníctva ADP , a.s.
 • Konsolidácia hospodárenia v obchodných spoločnostiach , sú v +
 • Nadobudnutie priestoru v Malom župnom dome – rozšírenie priestorov Mestskej knižnice Vladimíra Roya v Púchove, určených pre imobilných občanov a seniorov, s umiestnením IT vybavenie pre zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a na študijné účely pre mládež
 • Kontinuálna spoluprácu s občianskymi združeniami v meste a ich finančná i materiálna podpora, cez dotácie od mesta doplnená účasťou na ich podujatiach a zabezpečení týchto akcií
 • Bezodplatné nadobudnutie pozemkov pod miestnymi komunikáciami od SPF

Zdieľaj stránku