Moje ciele

Ciele budúceho obdobia

Dokončiť rozpracované veci:

 • dokončiť obnovu autobusovej stanice na železničnej stanici – zmluva o schválení nenávratného finančného príspevku na sumu cca 1,3 mil EUR  je podpísaná ako aj samotná zmluva o dielo na realizáciu – predpoklad dokončenia marec 2023
 • dokončiť výstavbu modernej kompostárne, na ktorý projekt boli mestu schválené a priznané finančné prostriedky vo výške 1 838 981,53 EUR – predpoklad dokončenia november 2023
 • dokončiť rekonštrukciu vnútrobloku Ferka Urbánka – samotné práce na realizácii začnú do konca septembra 2022 a predpoklad dokončenia v november 2022
 • dokončiť proces vybudovania jaslí pre deti do 3 rokov v areáli ZŠ Slovanská v Horných Kočkovciach – predpoklad dokončenia december 2023
 • dokončiť projekt revitalizácie verejného priestranstva na Sedlišti ( v blízkosti ZŠ Mládežnícka) – predpoklad dokončenia december 2023
 • dokončiť modernizáciu a inováciu technického vybavenia a zariadenia priestorov v budove Divadla – predpoklad ukončenia jún 2023 (v závislosti od úspešnosti žiadosti o NFP )
 • dokončiť vybudovanie parkovacích miesta na Obrancov mieru a Gorazdovej ulici – predpoklad dokončenia marec 2023
 • dokončiť proces vybudovania kanalizácie na Potôčky a Samoty –  prvá etapa – predpoklad dokončenia november 2022
 • dokončiť vybudovanie športových ihrísk na futbal, hokejbal a ostatné voľnočasové aktivity
 • výstavba nových 52 bytov na Námestí slobody (budova SOV) a rekonštrukcia a úprava celého priestranstva na námestí s vytvorením nových parkovacích miest – projekt na výstavbu bol vyhotovený v roku 2019 a momentálne prebieha územné konanie – predpoklad dokončenia rok 2024
 • pokračovať v procese znižovania energetickej náročnosti mestských objektov a verejného osvetlenia

Nové ciele a výzvy

Investície

 • výstavba parkovacieho domu na hlavnom parkovisku, kde prebehol hydrogeologický prieskum a vytýčenie sietí – je pripravovaná štúdia na parkovací dom s podzemným parkovaním, tak aby nadzemný priestor tvoril otvorené verejné priestranstvo len sčasti zastavané objektom určeným na poskytovanie služieb verejnosti, napr. poskytovaných Slovenskou poštou. Našim cieľom je, aby pošta sídlila v reprezentačných priestoroch  dostupných všetkým občanom, ktorí nebudú mať zároveň problém zaparkovať.
 • Vybudovanie odbočovacieho pruhu na Hollého a rekonštrukcia chodníka od nového Rožáku až po nový odbočovací pruh na Hollého („pri Rybičkách“)
 • Rekonštrukcia chodníkov a komunikácie na Štefánikovej ulici, vrátane revitalizácie zelene   
 • Vyriešenie statickej dopravy na ulici Obrancov mieru ( Pokračovanie v rozširovaní parkovacích miest )
 • dobudovanie infraštruktúry v častiach Samoty a Potôčky ( vodovod,  kanalizácia, miestne komunikácie
 • dobudovanie siete vodovodov a kanalizácie Vieska, Hoštínska ulica
 • smart riešenia v oblasti verejného osvetlenia
 • rozvoj cyklodopravy v meste so zameraním na  budovanie cyklochodníkov v zmysle Koncepcie cyklodopravy
 • nákup nových elektroautobusov
 • vybudovať reprezentatívny pomník na počesť obetiam 1. a 2. svetovej vojny, obetiam holokaustu, fašizmu s menovitým prehľadom osob, ktoré zahynuli v dosledku týchto režimov

Deti a mládež

 • rekonštrukcia materskej škôlky Požiarna 1292 so zameraním na dosiahnutie energetickej úspory objektu
 • rozšírenie kapacít ostatných materských škôlok
 • zateplenie budov v areáli ZŠa MŠ Slovanská
 • Pokračovanie vo výstavbe a obnove detských ihrísk v meste
 • Aktívna spolupráca s Mládežníckym parlamentom
 • Zabezpečenie vhodných priestorov pre všetky aktivity CVČ
 • Zateplenie telocvične a jedálne so Školským klubom detí na ZŠ Komenského

 

Šport

 • Komplexná rekonštrukcia a obnova mestskej plavárne a kúpaliska
 • obnova celého športového areálu MŠK vrátane vybudovanie nového kultúrneho centra na novovzniknutom verejnom priestranstve s pódiom ( súčasť  areálu, kde sa budú môcť konať  veľké verejné podujatia  – koncerty, vystúpenia)  
 • obnova bikrosovej dráhy a skateparku
 • vybudovanie pump-trackovej dráhy
 • rozšírenie podpory činnosti športových klubov pôsobiacich nielen pod MŠK a CVČ, ale aj ďalších cez navýšenie dotačnej schémy
 • doplnenie materiálno-technického zabezpečenia pre dobrovoľné hasičské zbory v meste a mestských častiach 

Kultúra

 • rozšírenie kultúrnych a spoločenských podujatí, aby sa rozšírila ponuka kultúrneho vyžitia v meste
 • letný gastrofestival
 • pravidelné premietanie pod holým nebom – v areáli amfiteátru
 • rekonštrukcia a obnova Župného domu
 • vybudovanie „tanečného domu“ – pravidelné tanečné workshopy pre mladšiu a staršiu generáciu striedaním tanečných štýlov
 • pokračovanie v hľadaní riešenia na vysporiadanie vlastníctva k „starému domu kultúry“

Dane a poplatky

 • pokračovanie v znižovaní daňového zaťaženia pre podnikateľov vlastniacich v meste objekty na prevádzku športových zariadení 
 • optimalizácia poplatku za komunálny odpad ( napr. množstevný zber… )

Sociálna oblasť

 • Vytvorenie centra plánovanej integrovanej sociálnej starostlivosti, ktoré by pomáhalo aspoň dočasne všetkým, ktorí potrebujú pomoc pre svojich blízkych odkázaných na lôžko alebo pri doliečení po náhlom ochorení.
 • Rozširovanie  opatrovateľskej služby, doplnenie kvalifikácie pre opatrovateľky napr. na opatrovania klienta s alzheimerovým ochorením a pod.
 • Rozšírenie činnosti sociálneho taxíka o ďalší automobil a jeho využitie aj pre obyvateľov obcí v našom okrese
 • Vybudovanie ubytovne pre ľudí ohrozených chudobou, sociálnym vylúčením, či pre inak znevýhodnené osoby a týrané matky s deťmi

Seniori

 • Pokračovanie v spolupráci so seniorskými organizáciami
 • V spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom uviesť do praxe projekt IDA – inteligentná domáca asistentka, ktorá nepretržite zaznamenáva údaje o pohybe osamelého seniora v domácnosti
 • Pokračovanie v obľúbenom podujatí „Čaj pre seniorov“
 • Udržanie sociálnej služby – zvýhodnené obedy, pomoc s nákupmi potravín, liekov
 • Vytvorenie komunitného centra
 • Vytvorenie priestoru pre zvyšovanie IT zručností seniorov

Ochrana životného prostredia a zeleň v meste

 • Pokračovanie v rozširovaní  možností spôsobu separácie odpadov
 • Dobudovanie kompostárne
 • Pokračovanie v budovaní polopodzemných kontajnerov a na miestach, kde ich nie je možné umiestniť budovanie nových a úprava existujúcich  nadzemných stojísk na odpadové nádoby v meste a mestských častiach
 • Dopĺňanie prvkov Lesoparku Lachovec ( rozhľadňa, lavička zamilovaných, detské ihrisko, náučný chodník ….) tak, aby lesopark predstavoval miesto, kde každý nájde priestor  pre oddych

Iné

 • vytvorenie oddychovej zóny pri Váhu a v časti pri Odhánkach
 • zapojenie do širšej podpory cestovného ruchu v meste a okolí
 • Pokračovanie v postupnom zavádzaní WIFI FREE zón v meste a podpora budovania optických sietí v meste a mestských častiach
 • prístrešok a rozšírenie priestorov Domu smútku v Nosiciach
 • zabezpečenie udržania ceny tepla v meste Púchov v najbližších rokoch na úrovni roka 2022
 • postupné pripájanie nových objektov v meste Púchov do sústavy centrálneho zásobovania teplom kotolňa Sedlište
 • pokračovanie v modernizácií sústavy centrálneho zásobovania teplom s cieľom dosiahnutia účinného zdroja tepla s výraznou úsporou spotreby plynu
 • vybudovanie urnovej steny ( kolumbária) na cintoríne v Horných Kočkovciach, jeho dobudovanie na hlavnom cintoríne  

Aké sú moje ciele do ďalšieho obdobia?

Pred nami je obdobie plné ďalších skúšok. Všetci čítame o problémoch, s  ktorými sa bude musieť samospráva vysporiadať , a to najmä z hľadiska prijatej legislatívy, ktorá spôsobuje mestám a obciam enormné znižovanie príjmov a zvyšovanie výdavkov,  obrovského navýšenia cien energií, pohonných hmôt, stavebných materiálov, inflácie…

Avšak aj toto nadchádzajúce obdobie beriem ako výzvu do ďalšieho boja, pretože práve teraz je aktuálne viac ako inokedy  venovať sa projektom, ktorých výsledným efektom je znižovanie energetickej náročnosti objektov s cieľom zníženia finančných nákladov na ich prevádzku a údržbu, čo chcem docieliť najmä znížením energetickej náročnosti objektov. Aj preto sa projektovo pripravujeme na rekonštrukciu mestskej plavárne a kúpaliska a v blízkej dobe predstavím aj samotné projekčné náhľady týchto pripravovaných projektov. Veľkú potrebu rekonštrukcie a zníženia energetickej záťaže vyžaduje aj materská škôlka Požiarna 1292, kde sme dali spracovať projekt na samotnú realizáciu, ktorý bude zároveň slúžiť ako podklad k žiadosti o čerpanie nenávratného finančného príspevku. Samozrejme budem pokračovať v projektoch na rozšírenie kapacít materských škôlok v meste, tak aby sme pokryli dopyt po umiestnení detí do týchto zariadení.

Aj vzhľadom k rôznym zásahom štátu do finančných rozpočtov miest a obcí, je mojím cieľom nepoľaviť v investíciách a obrovský potenciál vidím práve v externých zdrojoch. Veď len za obdobie od 2019 doteraz sme z externých zdrojov do mesta zabezpečili schválenie finančných prostriedkov rozsahu viac ako 5,7 mil. EUR. Medzi týmito finančnými prostriedkami sú peniaze na  výstavbu kompostárne na spracovanie bio ( zeleného aj kuchynského ) odpadu produkovaného v meste, vrátane techniky  vo výške 1 838 981,53 EUR, ale aj prostriedky na rekonštrukciu autobusového nástupišťa pri hlavnej železničnej stanici vo výške 1 330 668,51 EUR. Tieto dva projekty už nestihneme dokončiť tento rok, ale keďže peniaze sú schválené, v prípade autobusového nástupišťa je už aj uzatvorená zmluva o dielo na samotnú realizáciu so zhotoviteľom, v nasledujúcich mesiacoch sa začne s rekonštrukciou . Oba tieto projekty musia byť hotové do konca roku 2023, takže je pred nami ďalšia výzva.

A idem ďalej, pretože v procese schválenia sa v súčasnosti nachádzajú už podané žiadosti o nenávratný finančný príspevok  v celkovom objeme 1 217 342,52 EUR,  a to na projekt vybudovania jaslí pre deti do 3 rokov v areáli ZŠ Slovanská v Horných Kočkovciach,  projekt revitalizácie verejného priestranstva na Sedlišti ( v blízkosti ZŠ Mládežnícka) , projekt modernizácie  a inovácie technického vybavenia a zariadenia priestorov v budove Divadla,  na schválenie ktorých netrpezlivo čakám.

Veľké nádeje vkladám do projektu vybudovania parkovacieho domu na hlavnom parkovisku, kde uvažujem nad spoluprácou so Slovenskou poštou. Našim cieľom je aby pošta sídlila v reprezentačných priestoroch  dostupných všetkým občanom, ktorí nebudú mať zároveň problém zaparkovať.  Predbežné rokovania sa uskutočnili a onedlho predstavím samotný návrh tohto projektu.  V predchádzajúcich mesiacoch boli vykonané hydrogeologické prieskumy, ktoré potvrdili možnosť umiestniť parkovací dom do podzemia. Našim cieľom je aby parkovací dom spĺňal kritéria ekologicky a klimaticky udržateľnej stavby.

Dôraz sme za posledné roky kládli na rozvoj športu a športovej infraštruktúry v meste. Všetci vieme, v akom katastrofálnom stave sa nachádzal šport v Púchove v roku 2014 a ako sme museli bojovať o licencie a zapojenie sa  do súťaží vo futbale i hokeji. Volejbalistom sa tiež vyšlo maximálne v ústrety, keďže si ich pod svoje krídla vzal MŠK Púchov,s.ro.. Postupne sme za posledné roky vybojovali veľké postupy v jednotlivých ligách a majstrovských zápasoch, ktoré pre naše mesto znamenajú naozaj veľa.  Naše športoviská si  zaslúžia zvýšenú pozornosť a preto plánujeme  rozbehnúť projekty na obnovu celého športového areálu MŠK, pričom financovanie bude orientované na externé zdroje, keďže sa plánujeme postupne zapájať do jednotlivých výziev, ktoré pre tento segment pripravuje ministerstvo investícii, ministerstvo školstva, fond na podporu športu či iné dotačné inštitúcie.   Vizualizáciu predpokladaného výsledného stavu areálu  predstavím v krátkej dobe.  Pred nami je stále množstvo výziev spojených s úpravou a obnovou školských ihrísk, pričom cieľom je dobudovanie menších športových ihrísk aj v mestských častiach tak, aby deti a mládež mohli využiť voľný čas na aktívny oddych blízko domu  a nemuseli za športom cestovať do centra mesta.

Dobudovali sme zopár oddychových miest, vyhliadku Pamäť lesa i Amfiteáter Ilonka a mojím cieľom je pokračovať aj v oblasti okolia rieky Váh. Môj pôvodne plánovaný projekt kultúrno oddychovej zóny na nábreží Váhu sa nestretol s pochopením u vlastníka pozemkov Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. , avšak na základe predbežných rokovaní mám prísľub, že do konca tohto roka by malo mať mesto uzatvorenú zmluvu na prenájom  cca 20 000 m2 popri Váhu (od športcentra smer  Nimnica) za účelom vytvorenia jednoduchej oddychovo-rekreačnej  zóny tak, aby terénne úpravy vo veľkej miere nezasahovali do rázu krajiny.  Zámerom je  zrenovovať aj bikrosovú dráhu a skatepark a  následne dobudovať aj pump-trackovú dráhu. Zaujímame sa aj  o oblasť „pri Odhánkach“, ktorá má veľký potenciál a teší sa obľube Púchovčanov. Za kľúčové považujeme nadobudnutie  vlastníctva k pozemku  pod chodníkom (na kype) vedúceho popri  gymnáziu a Europaku. Tento chodník plánujeme v budúcom roku obnoviť a opraviť tak, aby mohol byť využitý na bezpečné prechádzky či rodinné výlety a postupne skultúrniť a zatraktívniť  celý priestoru „pri odhánkach“.

Veľký problém, s ktorým som sa stretla je dobudovanie vodovodov a kanalizácii v meste a niektorých mestských častiach. Stále je to však aj celoštátny problém, keďže veľa obcí a miest ešte nemá všade dobudovanú sieť vodovodov a kanalizácii. Už v roku 2019 sme začali pracovať na zlepšení  tohto stavu v našom meste a dali vypracovať projektové dokumentácie na dobudovanie vodovodov a kanalizácii v meste, a to konkrétne v najkritickejších častiach: Potôčky, Samoty, Vieska a Hoštínska cesta . Covid aj nás v týchto zámeroch zdržal, ale v súčasnosti sú už projekty na svete a nám sa nám podarilo zabezpečiť realizátora pre časť Potôčky a Samoty, kde začíname tento rok v spolupráci s Považskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. budovať prvú časť vodovodov a kanalizácie. A samozrejme plánujem pokračovať.  Pripravujú sa aj zo strany štátu rôzne výzvy na dobudovanie infraštruktúry, na čo určite plánujem reagovať,  tak aby vypracovaný projekt išiel do realizácie aj na Vieske a následne smer Ihrište  a Hoštiná.

V minulom roku sme nadobudli do vlastníctva sieť verejného osvetlenia v meste , ktorá si v budúcom období určite zaslúži našu pozornosť a preto máme v pláne dobudovať Inteligentné verejné osvetlenie.

Vzhľadom k riešeniu dopravnej situácie v meste a okolí sme sa zamerali aj na spracovanie koncepcie cyklodopravy. Pred nami je  proces prípravy projektov a zapojenia do výziev na čerpanie z eurofondov a samotná realizácia cyklochodníkov v meste, s čím súvisí aj  budovanie systému zdieľaných bicyklov či kolobežiek.  Zapojili sme sa aj do  výzvy nákupu ďalších nových elektroautobusov, ktorých cieľom je znížiť náklady  na pohonné hmoty a tým znížiť aj celkovú finančnú záťaž mesta a samozrejme zlepšenie klimatických podmienok  v našom meste.

Veľký dôraz sme  v predchádzajúcom období kládli na sociálnu oblasť. Nehovorím o období  počas pandémie, kedy sme zabezpečovali naozaj nevyhnutnú a intenzívnu pomoc v súvislosti s roznosom rúšok, respirátorov, dezinfekcie, obedov, nákupov, poskytovali adresnú pomoc  z transparentného účtu konkrétnym žiadateľom,  či plnili požiadavky občanov a štátu súvisiace  s testovaním, očkovaním a pod…. Hovorím o komplexnej a systematickej pomoci seniorom a zdravotne znevýhodneným osobám (obedy za euro, bezplatná mhd, sociálny taxík, zvýhodnené nájomné za priestory, denné centrum …) ale aj rodinám s deťmi (príspevok pri narodení dieťaťa 500 eur pri prvom a 200 eur pri každom ďalšom, bezplatné tábory pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, materiálna výpomoc pre prváčikov v základných školách) a v neposlednom rade budovanie nájomných bytov a podpora výstavby bytov v meste. Plánujem pomoc rozšíriť aj pre okruh ľudí, ktorí sú ohrození chudobou, sociálnym vylúčením, či sociálne odkázaným a týraným matkám s deťmi, ktorým okrem materiálnej pomoci chceme pomôcť aj s bývaním cez  projekt vybudovania ubytovne.

Veľký význam vidím v pomoci ľuďom, ktorí sa nevládzu starať o svojich blízkych, ktorí sú  chorí alebo nevládni alebo sa len dočasne potrebujú vyliečiť z náhlej zdravotnej indispozície a vyžadujú nevyhnutne dennú opateru. Práve pre tieto prípady máme v pláne zapojiť sa v rámci výzvy z Plánu obnovy a odolnosti na vybudovanie centra plánovanej integrovanej sociálnej starostlivosti, ktoré by pomohlo aspoň dočasne všetkým, ktorí potrebujú pomoc pre svojich blízkych odkázaných na lôžko a doliečenie z náhleho ochorenia. Pracovať plánujem na rozšírení opatrovateľskej služby, dopĺňaní kvalifikácie pre opatrovateľky  napr. pre prípady opatrovania klienta s alzheimerovým ochorením a pod

Toto je len časť mojich plánov a cieľov do budúceho obdobia, ktoré som Vám predstavila. Je toho veľa, čo je možné pre naše mesto a jeho obyvateľov ešte uskutočniť. Ja už viem, že na to treba veľkú dávku húževnatosti a pracovitosti, nezlomného ducha,  ohľaduplnosť a ochotu pomáhať druhým, disciplinovanosť voči sebe, neustále si pripomínanie zodpovednosti za prejavenú dôveru a predovšetkým slušnosť a poctivosť v činoch. Som na to pripravená …

Do neľahkých časov nastupujeme ako silný team. Pochopila som, že bez silnej podpory kolegov z mestského úradu, poslancov, konateľov mestských spoločností, zástupcov rôznych organizácií pôsobiacich v meste, kolegov starostov z okolitých obcí ale i Združenia podnikateľov v regióne Púchov by som sama veľa nezmohla. Výsledky doterajšej práce sú spoločnými výsledkami a spája nás jedno. Máme radi toto mesto, tento Púchovský región, ľudí, ktorí tu žijú a chceme aj naďalej pokračovať v jeho rozvoji.    Som rada, že mi dôveruje väčšina poslancov, ktorí sú aj dnes súčasťou mestského zastupiteľstva a tiež ma teší, že pribudli aj noví kandidáti, ktorých naša práca presvedčila a chcú priniesť nové podnety a návrhy, ktoré postupne občanom predstavíme. Chceme spoločne aj v ťažkých časoch, ktoré sú pred nami,  ťahať za jeden povraz a prispieť k ďalšiemu rozvoju mesta i celého regiónu.