Úsmev vždy neznamená, že je človek šťastný – niekedy to znamená, že je silný

„Úsmev vždy neznamená, že je človek šťastný. Niekedy to znamená, že je silný.“

Prežívame obdobie, kedy musíme byť silní, aby sme zvládli všetko to, čo sa na nás valí: energetická kríza, vysoká inflácia, zvyšovanie cien, hádky, urážky, osočovanie, ba aj osobné bitky politikov. Ako sa to dá vôbec zvládnuť? Tiež na meste „bojujeme“, pretože zvýšené ceny elektrickej energie zasahujú aj do života samosprávy. Preto sa snažíme využívať na realizáciu plánovaných investičných akcií, najmä externé zdroje z eurofondov alebo rôznych dotačných a grantových programov tak, aby sme nečerpali vlastné finančné prostriedky mesta. Preto ma veľmi potešila informácia o schválení finančných prostriedkov pre výstavbu mestských jaslí.  Naše niekoľkoročné úsilie sa oplatilo. Ministerstvo nám schválilo takmer 400.000 eur ako nenávratný finančný príspevok na vybudovanie detských jaslí z eurofondov.  Pred nami je ešte veľa práce s uzatvorením zmluvy a verejným obstarávaním, ale cieľ je jasný  – vybudovať dve triedy pre deti do 3 rokov v areáli ZŠ s MŠ Slovanská. Ďakujem Janke Vondrovej za jej neskutočné nasadenie a všetkým kolegom z MsÚ  za pomoc a spoluprácu, a samozrejme poslancom za podporu tohto projektu. Cieľom je zabezpečenie sprístupnenia efektívnych a kvalitnejších verejných služieb podporou starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni. Snahou mesta je obnoviť chýbajúcu prevádzku mestských jaslí, a tak podporiť zosúladenie rodinného a pracovného života mladých rodín. Zariadenie pre poskytovanie služieb a starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa bude vytvorené stavebnými úpravami prízemia školského pavilónu „B“ Základnej školy s materskou školou Slovanská 23, v mestskej časti Horné Kočkovce. Súčasťou projektu je vybudovanie detského ihriska, zateplenie celého objektu a vnútorné vybavenie jaslí. V rámci projektu sa vybudujú dve triedy, každá s kapacitou 10 detí. Dispozične  budú prepojené s mliečnou kuchyňou a zázemím pre personál. Triedy budú mať samostatné bezbariérové vstupy. Snahou mesta je realizáciou projektu zvýšiť kvalitu života obyvateľov, zlepšiť dostupnosť verejných služieb a vybudovať sociálnu infraštruktúru s cieľom prispieť k efektívnemu a vyváženému trvalo udržateľnému rozvoju.

A v meste stále vládne čulý pracovný ruch. Opravujú sa chodníky na Požiarnej, Pod Zábrehom, na Hoštínskej ul. okolo MŠ Chmelinec. Zabezpečovali sa opravy komunikácií na Samotách a v záhradkárskej oblasti Potôčky. Na hlavnom cintoríne v Púchove intenzívne pokračujú práce na výstavbe kolumbária, keďže sa práve muruje omietka a ukladá zámková dlažba. Finišujú práce aj na rozšírení priestorov knižnice, ktorú plánujeme pustiť do života v plnej kráse budúci týždeň.

Čaj pre seniorov v stredu bol opäť výborný. Naplnenú sálu Divadla Púchov potešili deti a mládež z CVČ svojím krásnym programom a skvelí Moštenskí Pajtáši roztancovali postupne celé publikum.

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska oslavuje 25. výročie založenia organizácie. Osobne som zablahoželala predsedníčke združenia pani Elenke Gelnarovej a všetkým predsedom základných organizácií a jej členom, a poďakovala sa za skvelú spoluprácu.  Súčasťou stretnutia, ktorého sa zúčastnila aj poslankyňa Msz Irenka Kováčiková,  bolo vyhodnotenie ich celoročnej činnosti a plány do budúcnosti. Ešte raz blahoželám a prajem hlavne veľa zdravia, pokoja a pohody.

V piatok som v Banskej Bystrici prevzala od predsedníčky Ústrednej rady  Združenia ZPOZ – Človek – človeku v SR, POĎAKOVANIE mestu PÚCHOV, za podporu a spoluprácu pri napĺňaní humánno – občianskeho poslania ZPOZ. Je to pre mesto Púchov pocta za všetky tie obrady a slávnosti, ktoré pre občanov pripravujeme. Ďakujem. Využijem túto možnosť, aby som sa poďakovala svojim kolegom, ktorí sa neustále starajú o naplnenie cieľov ZPOZu pre občanov nášho mesta a celého okolia: dlhoročnej Zpozárke, poslankyni MsZ Irenke Kováčikovej, Danke Gabrišovej, členke ÚR Z-ZPOZ a vedúcej Oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ Púchov, Karin a Bronke Riljakovým a Laure Krošlákovej za spoluprácu v ZPOZ. Poďakovanie patrí všetkým obradárom, účinkujúcim a matrikárkam, ktorí svojím prístupom prispievajú k naplneniu slávnosti všetkých obradov, ktoré v meste organizujeme.

ROVNE CUP na Lednických Rovniach prebiehal v sobotu od rána v dobrej a sviežej nálade, pričom jedným z družstiev bolo aj mužstvo zastupujúce starostov z okresu Púchov – Mikroregión. Mňa aktívne v turnaji zastupoval Majko Ondrička a ja za to ĎAKUJEM a blahoželám k tretiemu miestu.

PMP – POHÁR MIERU A PRIATEĽSTVA na autodráhe  som mala možnosť zahájiť aj s úžasným Martinom Strakom, ktorý venoval svoj čas fanúšikom aj na besede. Pre mňa jedinečné stretnutie plné inšpiratívnych nápadov, emócií, skúseností, životných múdrostí. Bolo mi cťou i potešením osobne spoznať tohto významného českého moderátora, fotografa, fotoreportéra, televízneho komentátora, novinára a veľkého fanúšika pretekárskych áut a automobilových pretekov. Ďakujem pánovi Kumičákovi a Rasťovi Bednárikovi za pozvanie a možnosť spoznať skvelých ľudí a zahájiť preteky.

Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých a jej členovia opäť trávili čas vonku. Na tradičnej opekačke znel okrem harmoniky  a spevu  aj zvonivý smiech, pretože nálada bola naozaj skvelá. A k tomu trošku slaninky a špekáčiky a spokojnosť bola na všetkých stranách. Ďakujem pánovi Jankovi Petrovi za pozvanie i organizáciu tejto krásnej akcie.

V nedeľu bol Medzinárodný deň nepočujúcich, ktorého cieľom je upozorniť na bariéry, ktoré si viacerí z nás ani neuvedomujeme, a tiež oboznámenie verejnosti s úspechmi a problémami nepočujúcich. Deň je určený na propagáciu ich potrieb a požiadaviek s dôrazom na zlepšenie ľudských práv nepočujúcich osôb, postavenia, prístupu k vzdelaniu a k informačným technológiám a službám.

Pred nami je opäť  týždeň plný udalostí: čaká nás vyhodnotenie súťaže Zlaté vedro, kde má byť mesto Púchov ocenené za výnimočné výsledky pri riešení podnetov a v komunikácii s občanmi na portáli Odkaz pre starostu za rok 2021, taktiež zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré by sa v stredu malo, do nastávajúcich komunálnych volieb, konať poslednýkrát. Nastupuje mesiac október, ktorý je už tradične venovaný úcte k starším a mestský úrad v spolupráci s Púchovskou kultúrou, s.r.o. pripravilo viacero podujatí pre seniorov, na ktoré sa tešíme.

Zatiaľ si však užite posledné jesenné septembrové dni a nedopustite, aby správanie iných ničilo Váš vnútorný mier. A ešte jednu myšlienku: „Nie, nemusíte všetko znášať, trpezlivosť má svoje hranice a život sa má žiť, nie znášať.“ Pekný jesenný týždeň Vám prajem.